Vnitřní řád ordinace

Home / Vnitřní řád ordinace

Zdravotnické zařízení Medica Flora s.r.o.

Základní práva pacientky

 • Každá pacientka má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování služeb zdravotní péče.
 • Má právo na srozumitelný způsob podání informací o svém zdravotním stavu, kladení otázek týkajících se svého zdravotního stavu.
 • Pacientka má právo se vzdát poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také určit osobu, které mají být tyto informace sděleny.
 • Pacientka má právo vyžádat si konzultační službu od jiného poskytovatele zdravotních služeb.
 • Nezletilá pacientka starší 15 let může být ošetřena bez přítomnosti svého zákonného zástupce, pokud má jeho písemný souhlas.
 • Pacientce se smyslovým postižením nebo tělesným postižením, která využívá psa se speciálním výcvikem je umožněn jeho pobyt v případě, že nenaruší práva ostatních pacientů.
 • Pacientka má právo být předem informována o ceně poskytovaných služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
 • Zdravotní služby lze poskytnout pacientce jenom s jejím souhlasem, pokud se nejedná o neodkladné výkony péče.

Povinnosti pacientky

Pacientka je při poskytování zdravotních služeb povinna:

 • Řídit se vnitřním řádem provozovatele
 • Dodržovat navržený individuální diagnostický a léčebný postup, respektovat pokyny zdravotnických pracovníků (Porušení této povinnosti je považováno za závažné porušení léčebného režimu)
 • Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotní péče
 • Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetření za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Pacientce v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek je zakázán přístup do zdravotnického zařízení a poskytovatel má oprávnění tyto pacientky vykázat
 • V celém zdravotnickém zařízení a společných prostorech domu je zakázáno kouřit
 • Je povinna chovat se dle zásad občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientkám a zdravotnickým pracovníkům
 • Výše uvedené povinnosti se vztahují i na zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo jiné doprovázející osoby
 • Nerespektování zásad občanského soužití a dobrých mravů je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu

Registrace

 • Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby gynekologicko-porodnické v plném rozsahu pouze registrovaným pacientkám.
 • Neregistrovaným pacientkám poskytuje pouze neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy registrující gynekolog není dostupný.
 • Pacientka může požádat o registraci, jestliže uplynuly více než 3 měsíce od její předchozí registrace k jinému lékaři gynekologovi.
 • V případě nezletilých pacientek žádají o registraci její zákonní zástupci.
 • O přijetí registrace rozhodne registrující lékař potvrzením registračního listu.
 • V případě odmítnutí pacientky do své péče z důvodů kapacitních možností má pacientka právo obdržet potvrzení o tomto odmítnutí a jeho důvodech, které jí poskytovatel vydá na vyžádání.

Ordinační a provozní doba

 • Ordinační a provozní doba je zveřejněna u vstupu do zdravotního zařízení a také na stránce www.medicaflora.cz
 • Příjem pacientek k vyšetření končí 30 minut před skončením ordinační doby lékaře.
 • Pacientky jsou povinny respektovat polední pauzu zaměstnanců zdravotnického zařízení.

Objednání termínu

 • Pacientka si může telefonicky, emailem nebo osobně objednat termín na registraci, vyšetření nebo preventivní prohlídku.
 • Čas objednání je časem, od kterého pacientka čeká na vyšetření lékařem.
 • Objednané pacientky jsou zvány do ordinace, pokud možno v čase, na který byly objednány.
 • Zdravotníci se snaží čekací dobu pacientek minimalizovat.
 • Vždy však musí dbát na soukromí a zdravotní stav pacientek při vyšetření.
 • Během čekání mohou pacientky používat zařízení čekárny a WC pro pacientky.
 • Je zakázáno obtěžovat spolupacientky nadměrným hlukem nebo nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny.
 • V případě, že se pacientka z nějakého důvodu nemůže dostavit na objednaný termín, telefonicky, emailem nebo osobně se omluví minimálně dvacet čtyři hodin před plánovaným vyšetřením, aby neblokovala čas jiným pacientkám. K omluvě z termínu lze využít telefonický kontakt +420267317374, email info@medicaflora.cz či osobně.

Akutní ošetření

 • V případě akutních obtíží se pacientka nejprve telefonicky, emailem nebo osobně objedná u sestry.
 • Každý den je vyhrazen prostor pro akutní ošetření, zdravotničtí pracovníci dle předpokládané závažnosti nabídnou nejbližší termín vyšetření.
 • Pořadí pacientů určuje lékař

Oznamování změn

 • Pacientka je povinna oznámit svému lékaři každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu zdravotního pojištění, změnu bydliště a telefonního čísla, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.

Úhrada služeb

 • V ordinaci poskytuje lékař kromě péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění i vyšetření a ošetření, která nejsou z tohoto systému hrazena.
 • Ceník těchto výkonů/vyžádané péče je dostupný v čekárně nebo na stránce www.medicaflora.cz
 • Kompletní ceník je k nahlédnutí na požádání v ordinaci.
 • Úhrada je možná v hotovosti či platebním terminálem.

Odmítnutí ošetření pacientky lékařem

 • Zdravotnický personál má právo předčasně ukončit poskytování zdravotnické služby nebo odmítnutí ošetření pacientky, která jeví známky požití alkoholických nápojů či návykových látek.
 • Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientce, která závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem.
 • Opakovaná neomluvená absence (tj minimálně druhá absence během šesti měsíců, která nebyla předem nahlášena, nebo byla nahlášena bezprostředně před ošetřením) bude považována za porušení tohoto vnitřního řádu, a zakládá tak důvod k ukončení poskytování zdravotních služeb pacientovi.
 • Lékař má právo odmítnout nebo ukončit léčbu pacientky, jestliže požadavky pacientky odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře.
 • Lékař má právo a povinnost odmítnout poskytnout ošetření/vyšetření na náklady všeobecného zdravotního pojištění, pokud není zdravotně/důvodně indikované a dopouštěl by se tím jednání porušujícího smluvní podmínky s pojišťovnami. Takováto péče je poskytována jako „péče vyžádaná klientkou“ a je účtována dle aktuálně platného ceníku Medica Flora s.r.o. či navazujících poskytovatelů služeb

Platnost vnitřního řádu a připravovaných odkazů od 1.1.2022

Medica Flora s.r.o.